Algemene voorwaarden

I- BESTELLIGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN

Elke bestelling bevat van rechtswege aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die eventueel op het ogenblik van de bestelling bepaald worden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Geen enkele afwijking van deze verkoopsvoorwaarden zal worden toegestaan zonder een schriftelijke bevestiging van een persoon die statutair toegelaten is de firma te vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidend beding blijven onze offertes één maand geldig vanaf de overhandiging ervan.

Alle bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten ons slechts, indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd.

Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging.

II- PRIJZEN

Behoudens andersluidend beding zijn alle prijzen exclusief BTW "uit de fabriek" EXW IDtech Isnes – België Incoterms ICC 2010. De risico's, de vervoerskosten, de douanekosten, de taksen, andere rechten en alle bijkomende kosten vallen ten laste van de koper.

III- LEVERINGSTERMIJN

De in onze offertes of orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te doen naar gelang de beschikbaarheid.

De vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen, noch enige vergoeding, noch de toepassing van een andere schadevergoeding.

IV- EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde hardware goederen blijven tot op het ogenblik dat zij volledig betaald zijn, het eigendom van IDtech NV. Gedurende deze periode is het de koper verboden erover te beschikken of ze te verhuizen, zonder een schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van IDtech NV, die zich het recht voorbehoudt deze goederen terug te nemen op kosten van de koper, in wiens handen ze zich ook mogen bevinden en dit vanaf de achtste dag na het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven. Als de goederen die in handen zijn van een koper die te goeder trouw is, niet kunnen worden gerecupereerd, wordt IDtech NV de houder van de schuldvordering tegenover zijn eigen klant.

De koper verbindt zich ertoe aan IDtech NV de naam en het adres van de eigenaar van het gebouw waar het materiaal geïnstalleerd wordt, te geven en IDtech NV te informeren over elke wijziging van eigenaar of van een verhuis en, in dit laatste geval aan IDtech NV de naam en het adres van de eigenaar van het nieuwe gebouw te geven.

De demonteer en transportkosten zijn ten laste van de koper in geval van terugname van het materiaal.

Het eigendomsvoorbehoud vormt geen beletsel voor de overdracht van risico's ten laste van de koper die plaatsvindt op het ogenblik van de verzending van de goederen conform punt II.

V- VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De koper verplicht zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten van IDtech NV op de hardware evenals op de software te respecteren en deze niet te kopiëren, te wijzigen, te ontwikkelen of zich hierop te inspireren om zijn eigen software of producten te creëren In het geval deze verplichtingen niet worden nageleefd, is de klant van rechtswege een onverminderbare schadevergoeding verschuldigd aan IDtech NV, equivalent met eenmaal de prijs van de licentie of het product per uitgevoerde kopie of per gepleegde overtreding, zonder afbreuk te doen aan het recht van IDtech NV om schadevergoeding te eisen voor haar werkelijk geleden schade voor het gedeelte dat de hierboven vermelde schadevergoeding overschrijdt. De koper zal dagelijks een back-up nemen.

VI- GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Gedurende de 12 maanden na levering garandeert IDtech NV dat het hardware en software materiaal conform werkt aan de specificaties beschreven in de desbetreffende documentatie. In geval van functiestoornissen zal IDtech NV deze proberen op te lossen via de hotline dienst of, in geval van falen, door het sturen van een technicus ter plaatse.

De defecte stukken zullen hersteld of vervangen worden behalve indien de normale leeftijd lager ligt dan de garantieperiode. Deze garantie is onder andere niet van toepassing op elektrische snoeren, linten of andere toebehoren.

Elk beroep op de garantie dient, op straffe van verval, aan IDtech NV overgemaakt te worden binnen de 2 werkdagen na de vaststelling van het feit die deze oproep op de garantie rechtvaardigt. De koper dient onmiddellijk aan IDtech NV alle documenten en alle nodige informatie over te maken en dient ook elke aanvraag voor bijkomende informatie te beantwoorden.

De werkzaamheden en interventies van IDtech NV die buiten de garantie vallen of na de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u) gebeuren, zullen gefactureerd worden aan het tarief dat op dat ogenblik van kracht is bij IDtech NV voor dat type van geleverde prestatie, en hierbij de eventuele verplaatsingskosten inbegrepen.

IDtech NV neemt enkel de plicht op zich in de mate van het mogelijke.

IDtech NV zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade die geen direct, onmiddellijk en voorzienbaar gevolg is door een verzuim van IDtech NV aan zijn verplichtingen en dit zelfs indien IDtech NV van te voren op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van zulke schade, verliezen of klachten. Zijn eveneens uitgesloten, het uitkeren van alle financiële of commerciële schadevergoedingen.

De verantwoordelijkheid van IDtech NV wordt beperkt tot het verbeteren van fouten en tot het herstellen of omruilen van stukken.

Geen enkele klacht of één of andere actie kan tegen IDtech NV ondernomen worden voor om het even welke reden, meer dan 6 maanden nadat de koper kennis heeft genomen of op redelijkerwijze kennis had, dienen te nemen van de feiten die de directe of indirecte aanleiding zijn van de klacht.

In geen geval kan een klacht of een geschil aanleiding geven tot de schorsing van de betalingsverplichtingen.

De koper zal ontzet worden van zijn recht beroep te doen op de garantie of om IDtech NV te beschuldigen indien het aangevoerde gebrek het resultaat is van fouten of nalatigheden toe te schrijven aan de koper of aan zijn ondergeschikten of het gevolg is van oorzaken vreemd aan IDtech NV, in het bijzonder in het geval van overmacht.

VII- BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling contant bij de ontvangst en zonder korting te geschieden.

Elke factuur die op de vervaldatum onbetaald is gebleven, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een verhoging van 15% mee als strafrechtelijke bepaling evenals een interest van 12% per jaar.

Bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke vervallen som worden ook alle andere nog niet vervallen bedragen eisbaar.

VIII- TOEPASBARE WETGEVING EN BEVOEGDHEDEN

Deze conventie is onderworden aan het Belgisch recht.

Voor alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.

Ons laatste nieuws